Історія становлення

Деталі

З метою   вдосконалення підготовки студентів з питань цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності та на виконання рішення Вченої ради університету від 25  вересня 2014 року (протокол № 2) з 01 листопада 2014 року створена кафедра цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності», наказ від  27 вересня 2014 року  № 525.

КАФЕДРА  ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Мета діяльності кафедри: забезпечення професійно-практичної підготовки з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в контексті реалізації єдиної державної політики у сфері цивільного захисту населення у мирний та воєнний час.

Професорсько-викладацький склад кафедри об’єднує  5 штатних викладачів та співробітника: завідувач кафедри - Шмалєй Світлана Вікторівна професор, доктор педагогічних наук;  доценти - Ковтуненко Ніна Олексіївна, кандидат педагогічних наук та Білик Валентина Григорівна;  старший викладач - Бакін Станіслав Олександрович, кандидат медичних наук,  асистент - Гарбузюк Ірина Вікторівна та начальник штабу цивільного захисту університету Постолатій Тетяна Олексіївна.

Завідувач кафедри  Шмалєй Світлана Вікторівна – доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор, Відмінник народної освіти України.

Має 35-річний стаж науково-педагогічної діяльності. Під її керівництвом успішно захищено 12 кандидатських дисертацій як з біологічних, так і педагогічних наук. Член  Спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 по захисту кандидатських дисертацій..Входить до складу науково-методичної комісії з вищої освіти з біології (040102) МОН України.

Коло наукових інтересів пов’язано з соціальною та екологічною фізіологією, еколого-валеологічною освітою та вихованням різних верств населення, дослідженнями  природних курортно-рекреаційних ресурсів. Головний редактор фахового збірника наукових праць «Природничий альманах. Серія: біологічні науки». Автор понад 450 наукових праць, в тому числі 6 посібників  та монографій “Экологическая физиология человека” (2003), “Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу (2004), 9 навчальних програм які отримали гриф МОН України.

Нагороджена Почесною грамотою Херсонської облдержадміністрації (2003, 2007), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002), Грамотою Верховної Ради України (2004), Почесним знаком “За наукові досягнення” (2005), Знаком АПН України «К.Д.Ушинський» (2009).

Кафедра забезпечує викладання нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» у  навчально-наукових інститутах: соціальної роботи та управління; історичної освіти; розвитку дитини; соціології, психології та соціальних комунікацій; фізико-математичний; магістратури, аспірантури і докторантури; інформатики; управління та економічної освіти; фізичного-виховання та спорту; мистецтв.

Підвищення кваліфікаційного рівня професорсько-викладацького складу забезпечено шляхом курсової  підготовки в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.

До проведення монографічних лекцій, семінарів, тренінгів у  межах угод про співпрацю  залучаються провідні фахівці з навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області, Територіальної державної інспекції з питань охорони праці, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та Національного  університету цивільного захисту.

Розширення науково-практичного потенціалу кафедри здійснюється шляхом активної взаємодії з Спілкою спеціалістів з безпечної життєдіяльності людини України, Європейською асоціацією наук із безпеки (Польща), Міжнародною академією безпеки життєдіяльності (Україна), Академією безпеки та основ здоров’я (Україна) та Міжнародною академією культури безпеки, екології і здоров’я (Київ).

Професорсько-викладацький склад кафедри зосереджує  зусилля на створені спеціалізованого навчально-методичного кабінету; оновленні змісту практичних і лабораторних робіт з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці;проведенні майстер-класів та семінарів щодо формування безпечного освітнього середовища навчальних закладів для вихователів, т'ютерів, вчителів, студентів, керівників навчальних установ; створенні науково-методичного центру «Школа безпеки життєдіяльності» для школярів, батьків та вчителів;підготовці тлумачного словника з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для загальноосвітніх навчальних закладів.

Кафедрою започатковано І Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Цивільний захист і безпека життєдіяльності в сучасній українській реалії», яка присвячується 180-річчю Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Наукові матеріали  конференції охоплюють наступні напрями: інноваційні підходи до захисту населення від небезпечних факторів та надзвичайних ситуацій; менеджмент безпеки та правове забезпечення захисту населення у надзвичайних ситуаціях; медико-санітарне забезпечення населення на випадок  надзвичайних ситуацій. психосоціальні та психофізіологічні проблеми населення при техногенних небезпеках та надзвичайних ситуаціях; організаційно-педагогічні умови життєзабезпечення учнівської молоді  в надзвичайних ситуаціях.

Наукова діяльність кафедри спрямована на  розробку ініціативної науково-дослідної теми «Вплив екологічно-техногенного навантаження різних регіонів України на здоров’я учнівської молоді: моніторинг та засоби корекції»; організацію університетської студентської олімпіади з навчального предмету «Безпека життєдіяльності»; запровадження системної роботи з підготовки до Всеукраїнської предметної студентської олімпіади та конкурсу студентських наукових робіт з «Безпеки життєдіяльності», серед студентів усіх напрямів підготовки; створення мережі експериментальних педагогічних площадок шляхом укладання угод про співпрацю з загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами.

Професорсько-викладацький склад кафедри цілеспрямовано формує культуру безпеки студентської молоді відповідно до зростаючих вимог до готовності вчителів організовувати навчально-виховну та просвітницьку роботу з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.  З метою підвищення професійної педагогів та випускників непедагогічних спеціальностей у зв’язку з об’єктивними загрозами режиму підвищеної готовності у суспільстві розроблено і впроваджується викладання спецкурсів «Ергономічні основи безпеки технологічних процесів» (для студентів природничо-математичних і технічних спеціальностей), «Психофізіологічні основи життєзабезпечення в екстремальних умовах» (для студентів гуманітарних спеціальностей), «Організація позашкільної освіти з життєзабезпечення у надзвичайних ситуаціях» (для студентів педагогічних спеціальностей).

Організаційно-виховна робота кафедри охоплює запровадження тижня «Безпеки життєдіяльності та громадського захисту» серед студентів, викладачів і учнівської молоді області з залученням державних органів цивільного захисту та громадських організацій («Червоний хрест», «Зелений хрест»);університетські виховні заходи «День рятівника» (17 вересня), «День здоров’я» (7 квітня), «Всесвітній день охорони праці» (28 квітня) з метою привертання уваги громадськості до безпеки життєдіяльності;  просвітницьку діяльність в навчально-виховних закладах студентами та викладачами кафедри, співпрацю з громадськими організаціями та волонтерськими установами.

Завідувач кафедри                                                                                                                      С.В. Шмалєй

 

Фото 2

 

На фото:  Зустріч ректора університету доктора філософських наук, професора,члена-кореспондента НАН України, академіка НАПН України В.П. Андрущенка з колективом кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності:  завідувач кафедри - Шмалєй Світлана Вікторівна професор, доктор педагогічних наук;  Андрущенко (в центрі);   доцент Білик Валентина Григорівна;  асистент - Гарбузюк Ірина Вікторівна;  старший викладач  -  Бакін  Станіслав  Олександрович, кандидат медичних наук та начальник штабу цивільного захисту університету Постолатій Тетяна Олексіївна (зліво на право).  

   
© ALLROUNDER